" طوغريلق " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " طوغريلق " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

يالان نه در؟

يالانڭ بيوك گناهلردن چوق داها چركين گورولمه سنڭ سببي نه در؟ يالانڭ مرتبه لري نه لردر؟ ١٤.٣.٢٠١٣ ١٠:٢٠

1
 

اتيكت بلوطی

دجال رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر گونش ییلی نبی پیگمبرلرڭ وظیفەسی ٣٠ گون قرآنڭ خطابی مولد قنديلنى قوتلامق بدعه اخلاقي بوزوقلقلر اللەڭ صفتلری فقه كوپك عبادت رمضان شريف دینلرە اینانمق حجری تقویم قربان كسمك فیسبوق جمعە نمازندە دقت ایدیلەجكلر محبّت جهنم طوغريلق قناعت ذي الحجّە آينڭ ايلك اون گونی دینلر میراث آیتلری بلالر تورات مكی سورەلر عجز قدر گیجەسی نەدن كیزلی ملك آڭلامی كوتو اخلاق اراده اودە كوپك بسلەمك جنتدە گوروشمك قدر گیجەدسی كوتولكلر ملائكە اثبات ذوالحجە اوروجلري كوپك بسلەمك سلام ارككلرڭ كوپە طاقمسی قضا نمازی ملك كلمەسی يا باقي انت الباقي روح گوز مصیبتلر ذكات تركجە دعا پیغمبریمزدن توصیەلر زكات حضرت مريمله كائنات تصادف تقویم خطبە بیلیم آداملری دعانڭ اهمیتی قيامت قنديل الله پيغمبرلك مقامي گورمدىگمە اينانمام عاشورا قرآن كریم قدر ثواب وتر نمازی يوق ديينلر محرم آیی دفینە بایرام خطبەسی خلق عاشوره انتحار رمضان اثیر مادەسی رومان يازمق بدعت نەدن دعا اضدراری قدر قدر گیجەسنڭ علامتلری توصیە صبرڭ مكافاتی شفاعت رمضانڭ قیمتی ملكلر حضرت محمّد (ع ص م) ييل باشي قبر قربان كسمەنڭ آدابی ذوالحجە نفس جمعه 

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www