" اضدراری قدر " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " اضدراری قدر " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

انسان كندي قدرينى كنديسيمي بليرلر؟

انسانڭ كندي قدرينى كندي چيزديگي سويلنييور، بو طوغريمي؟  ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠٠:٥٧

1
 

اتيكت بلوطی

گونش ییلی صدق روحلرڭ منزلي نبی قرآن كریم مكافات پيغمبرلك الله گورمدىگمە اينانمام متّی انجيلي وتر نمازی جنتدە گوروشمك يالان جمعە نمازی ئولوم فرض جمعە نمازندە دقت ایدیلەجكلر ابد هندی اثیر چوق اوليلك جمعەنڭ حكمی مبارك گیجەلر مولد قنديل صفر بدعه ٤ انجيل قربان كسمك اولیلك حرمت كعب الا خبار دین رمضان آیی مولد اوقومق اختیاری قدر بددعا ایتمك ذوالحجە آيي انسان اللّٰهي (ج ج) گورمك عزرائيل (ع م) ذاتي جمعە خطبەسی صبر قربانڭ سنتلری جنت دیلی خطبە قرآن بوشانمە يوق ديينلر آی ییلی ملكڭ معنەسی بيوك گناهلر صلوات اللّٰه (ج ج) انجيل وترڭ قضاسی انسان اللە جهنّم جنت ملكلرڭ قناتلری مدینەدە اینن سورەلر صفر آیی جمعە ميزان قرآن حرفلري زكات بولونان دفینە نفس مهدي ملكلرڭ یاراتیلیشی اللّٰه رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر معجزەلر رؤيت اللّٰه فقه قدرت قضا نمازی كوثر عربجە گناه جمعە كونی جمعەنڭ وجوبی جمعە نمازی وقتی نور عجز ملك آڭلامی درت بیوك ملك دعانڭ اهمیتی ٣٠ گون قدر گیجەسی نەدن كیزلی قربان كسمەنڭ آدابی عبادت كوتولكلر قرآن كریم آخرت عالمی اراده جنلر قدر گیجەسنڭ علامتلری

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www