" مكافات " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " مكافات " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

نەدن دعا ايتملي يز؟

جناب حقّ حقّيمزدە نەيين خيرلي اولديغني بيلديگي حالدە نەدن دعا ايدييورز؟ ٣١.٥.٢٠١٢ ١٥:٢٠

1
 

اتيكت بلوطی

حجری تقویم جمعە كونی ملكلرڭ چشیدلری فارسجە اللّٰهي (ج ج) گورمك دعانڭ اهمیتی قيامت قوللق قدر گیجەدسی قرآن كريم ديڭله مك نبی دعادە امر كیپی بدعه قرآنی بیلمك پیگمبرلرڭ وظیفەسی يوقلق حرامه  گيرمك رمضان شريفڭ فضيلتلري اللّٰهڭ اخلاقي قيامت ارككلرڭ كوپە طاقمسی مصیبتلر مهمد شوال اودە كوپك بسلەمك جهنم ثبوتی معراج ئولوم احسن تقويم حض عیسی رمضان كریم حجری بولونان دفینە پيغمبر افنديمز پیغمبرلرڭ گورولری پىغمبرلر ذوالحجە دفینە گوز ئولومڭ گوزل يوڭي حضرت مريمله متّی انجيلي قرآن كريم قدرت عبادتدن ذوق آلمامق امتحان محرم قدر گیجەسی نەدن كیزلی قربان حیوانلری شوال اوروجي خطبە اخلاق حسنه  سنت سنیە جمعەنڭ شرطلری جنلر قنديل عاشورا انسان پیغمبرلر جمعە نمازی وقتی قضا نمازی حضرت آسيه    ابداع كوتولكلر قربانڭ سنتلری زمان اراده يالان صفر عجز قرآنڭ حكملری اختیاری قدر قرائت وترڭ قضاسی انتحار تیویتیر بددعا مدنی سورەلر توحيد پیغمبریمزڭ اخلاقی ملكلرڭ قناتلری مهدي میراث آیتلری ملك كلمەسی شوال آيي رمضان شریف مهدي كیم روحلرڭ منزلي اللهڭ اخلاقی گناه يالانڭ مرتبه لري كوتو اخلاق معجزەلر مكی سورەلر هدايتي مدنیت صبرڭ مكافاتی

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www