" تركجە دعا " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " تركجە دعا " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

تركجە دعا ياپيليرمي؟

هانگي ديللردە دعا ايديلەبيلير؟ نمازدە تركجە دعا اوقومق جائزميدر؟ ٢٥.١٢.٢٠١٣ ٠٩:٣٥

1
 

اتيكت بلوطی

قرآن حرفلري ذكا شوال آيي تستر ملك كلمەسی ارككلرڭ كوپە طاقمسی قبر عذابی دعا اثیر مادەسی اللەی قبول ایتمك متّی انجيلي كوپك بسلەمك مكی سورەلر قدر بیڭ آیدن خیرلی قربان حیوانلری نفس جمعەنڭ شرطلری اودە كوپك بسلەمك آخرت عاشورا اوروجی حشر اللّٰه اللّٰه (ج ج) ملكلرڭ اوزللكلری پيغمبرلك فقه عجز اجل جمعە نمازی دنیا معراجڭ اثباتی قدر گیجەدسی ملك برزخ گوز مدینەدە اینن سورەلر گورمدىگمە اينانمام تورات حضرت محمد بلا ملك آڭلامی آخرت عالمی اسلام آی ییلی اللەڭ صفتلری انسان حرامه  گيرمك ذاتي رمضان شريفڭ فضيلتلري عقل قرآن كریم قرآنڭ حكملری كوتولكلر بز ضميري صراط آخرت پیگمبرلرڭ وظیفەسی ملكلرڭ چشیدلری عرفە گوني قدر گیجەسینی احیا ایتمك عبادت كائنات ذوالحجە اوروجلري طوغريلق كعب الا خبار وتر نمازی اختیاری قدر بوشانمە غرور رمضان شریف نماز كتابلر روح انتحار قدر گیجەسی نەدن كیزلی وجود مرتبەسی وارلق مرتبه لري رومان جمعە نمازندە دقت ایدیلەجكلر روح زمان بلاغت قدرت اخلاقي بوزوقلقلر اخلاق تركجە دعا یاپمق مسلمان عقللیدر بلالر صفر آیی معراج وترڭ قضاسی قراوات طاقمق عرفە طانري قرآن قرائت

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www