" دفینە " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " دفینە " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

بولونان دفينەلري قوللانمەنڭ حكمي نەدر؟

اسكي زمانلردن قالمش، گونمزدە دە بولونوب طوپراقدن چيقاريلان دفينە يا دە آلتون گبي دگرلي شيلرڭ استعمال ايديلمسي جائزميدر؟ ١٣.١٢.٢٠١٣ ١٤:٥٠

1
 

اتيكت بلوطی

چوق اوليلك جمعە روح ييل باشي پيغمبرلك مقامي بولونان دفینە معجزەلر بدعه قرآنڭ ایندیریلمسی عبادتدن ذوق آلمامق رمضانڭ قیمتی قبر عذابی اخلاق انشا تقویم قضا نمازی فقه سنت متّی انجيلي اللهی بیلمك ارادە قرآن كریم هندی عبادت قرآن رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر ئولومڭ گوزل يوڭي مادّه طوغريلق تصادف ملك آڭلامی دفینە آهرت اخلاق حسنه  حج قربان بايرامي اثیر رومان قراوات بلالر حض عیسی ابداع مكەدە اینن سورەلر سورەلر گورمدىگمە اينانمام صاغ اللە ییمك دینلر شوال یاراتیلان جمعە جمعە نمازندە دقت ایدیلەجكلر كوثر مهدي ذكا ملك مصیبت مصیبتلر مدنی سورەلر مكی سورەلر ذوالحجە اوروجلري امتحان اللّٰه عقل سوییەسی مدنیت صفر آیی جمعەنڭ حكمی تیویتیر حرمت وجود مرتبەسی انسان اختیاری قدر يالان روحلر محرم جمعەنڭ وجوبی شفاعت صفر توحيد توكل شوال اوروجي دینلرە اینانمق قيامت تركجە دعا محرم آیی واجب جمعە خطبەسی زكات جهنّم نره ده در حضرت محمّد (ع ص م) قيامت صبر قرآن كوپك بددعا بددعا ایتمك باقي پیغمبرلرڭ گورولری قلبڭ مهرلنمسی

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www