" قرآن كریم " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ٣ قونو " قرآن كریم " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

مكه و مدينەدە اينن آيتلرڭ فرقلري نەلردر؟

مكّي و مدني سورەلرڭ وصف وفرقلري نەلردر؟ ٣١.١.٢٠١٤ ١٠:٢٨

قرآندەكي سورە و آيتلرڭ صيرەسي ناصل بليرلنمشدر؟

قرآندەكي سورە و آيتلرڭ صيرەسي كيم طرفندن، نە شكلدە و نە زمان بليرلنمشدر؟ ٣١.١.٢٠١٤ ١٠:٢٧

قرآن هركسە خطاب ايدر

قرآنڭ هر حرفي، هر كلمەسي و هر آيتنڭ باقديغي او قدر چوق يوڭ و گوزتديگي او قدر چوق معنا واردركە، بونلرڭ بتونني انسان عقلنڭ قاورامەسي ممكن دگلدر. و هركس اوندن عيني درجەدە استفادە ايدەمز. ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠١:٣٢

1
 

اتيكت بلوطی

عمللرڭ محافظەسی جمعه  ذاتي ازل اللەە ایمان جهنم بددعا ایتمك قبر عذابی مسلمان عقللیدر پيغمبر حجری خلق عربجە اللّٰه اللەی قبول ایتمك اثیر مادەسی عاشورا اوروجی حضرت محمد مكەدە اینن سورەلر ذی الحجە صفر جمعەنڭ شرطلری اخلاق پیغمبرلر ابد حضرت مريمله جهنمدەكی سودیگمز روحلرڭ منزلي احسن تقويم زمان آهرت قربان بايرامي بددعا اللە صدق اجل روح صلوات مارقوس انجيلي قدر گیجەسینڭ اونمی ملائكە نفس مصیبت شوال اوروجي هندی ارككلرڭ كوپە طاقمسی قدر برزخ ذكات يالان يالانڭ مرتبه لري دینسزلرڭ جزاسی دفینە ذوالحجە اوروجلري مهمد نەدن دعا بايرام عقل قراوات ملكلرڭ قناتلری اسلام كائنات انجيل حضرت آسيه    درت بیوك ملك جمعە نمازینە گیتمەمك محرم ميزان قرآن بولونان دفینە ملك كلمەسی آی ییلی جهنّم نره ده در كوپك بیلیم آداملری جنت ٣٠ گون ثبوتی توصیە تستر غرور علم سنت سنیە پیغمبریمزڭ اخلاقی گوزل اخلاق اشیتلك رمضان شريف كوتو اخلاق دین قدر گیجەسی نەدن كیزلی گونش ییلی جمعە نمازی آخرت مدنی سورەلر رومان يازمق پىغمبرلر بيوك گناهلر

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www