" جنلر " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " جنلر " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

عبادت نەدر؟

هر انسانڭ وظيفەسي اولان عبادتڭ ماهيتي نەدر؟ ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠٠:٥١

1
 

اتيكت بلوطی

قربان برزخ ٤ انجيل صفر آیی ئولوم رؤيت اللّٰه اخلاقي بوزوقلقلر پیغمبریمزڭ اخلاقی كوتو اخلاق روحلرڭ منزلي جمعە نمازی وقتی يالانڭ مرتبه لري الله معراجڭ اثباتی رمضان آیی قدر گیجەسنڭ علامتلری ملائكە پیغمبریمزدن توصیەلر توصیە حضرت محمّد (ع ص م) زكات طانري اولیلك حجری جمعەنڭ حكمی شیطان طوغريلق قربان كسمەنڭ آدابی ملكلر بلاغت صراط تخريف اضدراری قدر قرآن كريم خلق واجب رمضان شريفڭ فضيلتلري قرآن كریم اختیاری قدر قدر گیجەسینڭ اونمی شفاعت باقي قرآنڭ خطابی پيغمبر افنديمز آخرت دیلی قدر صبرڭ مكافاتی قربان بايرامي مولد بلالر رومان معجزە رمضان شريف اثبات ییمك بیلیم آداملری نەدن دعا ٣٠ گون جمعە نمازی حج بولونان دفینە آخرت آخرت عالمی صوسیال مدیە قوللق مدینەدە اینن سورەلر امتحان عقل سوییەسی قدر گیجەدسی قبر وتر نمازی پیغمبرلر پيغمبرلر خطبەنڭ سنتلری يوق ديينلر مهمد انسان عمل جنلر ثبوتی گناه كوپك تسبيح معراج سلام ویرمك ملكلرڭ قناتلری حضرت آسيه    اللە روح اللەڭ صفتلری رمضان ييل باشي قوتلامق متّی انجيلي لوقا انجيلي نوئل میراث آیتلری رمضان كریم يا باقي انت الباقي

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www