" جنلر " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " جنلر " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

عبادت نەدر؟

هر انسانڭ وظيفەسي اولان عبادتڭ ماهيتي نەدر؟ ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠٠:٥١

1
 

اتيكت بلوطی

بدعت حضرت مريمله يالان اودە كوپك بسلەمك جمعە نمازی مهمد قربان كسمەنڭ آدابی اضدراری قدر فقه روحلرڭ منزلي ملكلرڭ اوزللكلری مولد اوقومق جمعە كونی وجود مرتبەسی رمضان آیی جنت دیلی یاراتیجی ملك كلمەسی بیلیم آداملری وترڭ قضاسی قرآنی بیلمك تورات عقل سوییەسی قدر گیجەدسی مكەدە اینن سورەلر فرقلي قرائتلر عاشوره كوپە انسان اللەە ایمان دینلرە اینانمق جمعەنڭ شرطلری دینسزلرڭ جزاسی بوشانمە پيغمبر توصیە ابد ييل باشي صبرڭ مكافاتی قيامت قربان بايرامي نبي ملكلر گناە صدق اللەڭ صفتلری زكات بدعه كوپك فارسجە قراوات عاشورا محرم آیی كتابلر بلالر اللەی قبول ایتمك يالانڭ مرتبه لري قدر گیجەسینڭ اونمی چوق اوليلك قربان كسمك انسان گوز ملك آڭلامی قراوات طاقمق ذی الحجە قيامت قبر صفتلر قرآن كریم سلام اللّٰه (ج ج) حج جهنّم جنتدە گوروشمك ذوالحجە ذاتي صفر آیی ملكلرڭ قناتلری ارادە طوغريلق اسلامی یاشامق جمعە صبر صلوات حشر ملكڭ معنەسی حضرت محمّد (ع ص م) پیگمبرلرڭ وظیفەسی كندي كندينه  اولوشوم میراث عاشورا اوروجی دنیا علم قبر عذابی رمضانڭ قیمتی انجيل بددعا ایتمك مولد خلق

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www