" تستر " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " تستر " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

قرآنڭ حكملري دگيشمز!

نه  ممكن ظلم ايله ، بدعت ايله ، امحاي حقيقت؛ چاليش قلبي قالدير، مقتدرسه ڭ آدميتدن!“ ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠١:٣٢

1
 

اتيكت بلوطی

زمان بوشانمە ییمك بلاغت تورات ثواب بدعه رمضان شريفڭ فضيلتلري زكات رومان ملكلرڭ وجودی گوزل اخلاق پیگمبرلرڭ وظیفەسی ملكلر تركجە دعا عمللرڭ محافظەسی بلا توحيد اللّٰه رمضان آیی حضرت محمّد (ع ص م) اللەی قبول ایتمك پیغمبریمزدن توصیەلر امتحان گناە نفس پیگمبرلر معجزەلر ئولوم ملائكە قرآن كریم مصیبت خلق اخلاق سيئه ملكڭ معنەسی پیغمبرلرڭ گورولری تسبيح قدر گیجەسینڭ اونمی قبر مسلمان عقللیدر كتابلر مهدي اورنسللك قراوات طاقمق مدینەدە اینن سورەلر جمعە نمازی سنت سنیە رمضان بیڭ آیدن خیرلی دینلرە اینانمق جنلر روحلر معراج انتحار اجل نبي قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي قرآن قيامت قوللق ثبوتی پیغمبرلر دفینە اختیاری قدر جمعە نمازی وقتی بيوك گناهلر یاراتیلان بولونان دفینە معراجڭ اثباتی عربجە باقي كائنات صراط جهنمدەكی سودیگمز اللەە ایمان تصادف حجری تقویم مكافات كندي كندينه  اولوشوم اضدراری قدر جمعە قراوات مارقوس انجيلي احسن تقويم رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر مكی سورەلر حجری جهنم قرآندەكی سورەلر قلبڭ مهرلنمسی دعا بلالر گييسي پيغمبر فقر نەدن دعا جمعە خطبەسی جنّت

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www