" قرآنڭ خطابی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " قرآنڭ خطابی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

قرآن هركسە خطاب ايدر

قرآنڭ هر حرفي، هر كلمەسي و هر آيتنڭ باقديغي او قدر چوق يوڭ و گوزتديگي او قدر چوق معنا واردركە، بونلرڭ بتونني انسان عقلنڭ قاورامەسي ممكن دگلدر. و هركس اوندن عيني درجەدە استفادە ايدەمز. ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠١:٣٢

1
 

اتيكت بلوطی

قلبڭ مهرلنمسی مهدي كیم انشا وجود مرتبەسی دینلر اثیر مادەسی نبی عرفە تصادف انسان كوپك بسلەمك حض عیسی الله جمعەنڭ شرطلری اسلامی یاشامق انجيل عقل سوییەسی قربانڭ سنتلری اخلاق سيئه كوثر طوغريلق سلام ویرمك اثبات جنتدە گوروشمك نماز گناە دینسزلك اللّٰهي (ج ج) گورمك قرآنڭ خطابی آخرت دفینە جمعە اجل حجری تقویم مهدي دینلرە اینانمق قرآن كريم بز ضميري كائنات محرم معجزەلر رومان يازمق قربان حیوانلری قدر گیجەدسی وارلق مرتبه لري بلاغت پيغمبر افنديمز پىغمبرلر زكات لوقا انجيلي قوللق تركجە دعا یاپمق درت بیوك ملك صبرڭ فضیلتی قدر گیجەسینی احیا ایتمك ملك قدر گیجەسی پیغمبریمزدن توصیەلر ذی الحجە رؤيا اشیتلك تركجە دعا توافق صفتلر رمضان روحلرڭ منزلي دینسزلرڭ جزاسی مكەدە اینن سورەلر كندي كندينه  اولوشوم رسول ذكات گورمدىگمە اينانمام يالانڭ مرتبه لري جهنّم نره ده در مسلمان عقللیدر قرآنی بیلمك رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر بیلیم آداملری انتحار اراده فقە مكی سورەلر فقر جمعه  نمازي مكافات جمعە نمازی وقتی قرآن حرفلري گناه اورنسللك روح ذوالحجە باقي ملك آڭلامی صفر آیی پيغمبرلك مقامي صدق محرم آیی روحلر نەدن دعا رؤيت اللّٰه

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www