" آی ییلی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " آی ییلی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

حجري تقويمدە نەدن ”گونش ييلي“ دگل دە ”آي ييلي“ اساس آلينمشدر؟

الٰهي امرلرڭ حقّيلە ياپيلمسي ايچون طوغري وقتلرڭ تثبيت ايديلمسي گركمكدەدر. قرآن، مسلمانلرە امر ايتديگي عبادتلرڭ وقتلريني آي ييلي حسابيلە بليرلنمشدر. . . ٣١.١.٢٠١٤ ١٠:١٧

1
 

اتيكت بلوطی

مهدي كیم عاشورا ارادە میراث تیویتیر بیڭ آیدن خیرلی ملك آڭلامی نەدن دعا مولد اوقومق انتحار حضرت آسيه    ييل باشي فقە رمضان جنّت عاشورا اوروجی قدر گیجەسنڭ علامتلری يوقلق گورمدىگمە اينانمام قدر گیجەسینی احیا ایتمك خطبەنڭ سنتلری معجزەلر دینسزلرڭ جزاسی ذوالحجە آيي ذوالحجە اوروجلري فرض كوپە يوق ديينلر بیلیم آداملری آخرت عالمی جمعه  اولیلك ذاتي چوق اوليلك مبارك گیجەلر محبّت معرفت الله سنت اشیتلك مدینەدە اینن سورەلر بيوك گناهلر میراث آیتلری گناە رمضان كریم آهرت حجری دفینە قدر گیجەدسی جمعە ازل قرآنڭ خطابی اضدراری قدر اللهی بیلمك انسان جنتدە گوروشمك ملكلرڭ قناتلری كوتولكلر رمضانڭ قیمتی ئولومڭ گوزل يوڭي انكار جهنّم نره ده در هدايتي جمعە نمازندە دقت ایدیلەجكلر رومان يازمق اللهڭ اخلاقی شوال آيي خطبە معجزە تركجە دعا یاپمق متّی انجيلي بدعت مكەدە اینن سورەلر بدعه سلام قبر عذابی صبرڭ فضیلتی تستر قدر گیجەسی نەدن كیزلی ملكلر قرائت كوتو اخلاق قناعت ثبوتی قرآنی بیلمك كعب الا خبار تركجە دعا شوال انسان هندی سورەلر جهنم مولد قنديلنى قوتلامق دین طوغريلق ثواب ذكات وتر صراط

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www