" حج " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " حج " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

عبادت نەدر؟

هر انسانڭ وظيفەسي اولان عبادتڭ ماهيتي نەدر؟ ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠٠:٥١

1
 

اتيكت بلوطی

مصیبتلر سنت قراوات طاقمق تصادف جهنّم عاشوره عبادت حجری گوزل اخلاق برزخ انسان وارلق مرتبه لري صلوات جمعەنڭ شرطلری حضرت آسيه    بیڭ آیدن خیرلی دینلر محبّت رمضان شریف ملكلر الله قربان بدعت عجز كوتو اخلاق ملكلرڭ وجودی آخرت ملك گييسي مهمد ٤ انجيل یاراتیجی نبي انسان مهدي دعانڭ اهمیتی جمعە كونی كندي كندينه  اولوشوم رؤيت اللّٰه كوثر پسيقولوژيك خسته لق قدر گیجەسی طوغريلق اولیلك دنیا جمعە جمعە نمازینە گیتمەمك بدعه حرامه  گيرمك اسلامی یاشامق محرم اختیاری قدر خلق معراجڭ اثباتی صورغو ملكلری اورنسللك سلام ویرمك رمضان آیی ملك آڭلامی توافق آخرت بيوك گناهلر قيامت كوپك قراوات جهنم ذوالحجە اوروجلري جهنّم نره ده در عقل سوییەسی پيغمبرلك مقامي تركجە دعا وجود مرتبەسی روحلرڭ منزلي يوحنّا انجيلي عمللرڭ محافظەسی قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي بز ضميري معرفت الله توحيد دعادە امر كیپی صفر ييل باشي پیغمبرلرڭ گورولری بددعا ایتمك نفس معجزەلر ابداع اراده تسبيح انجيل شفاعت پيغمبر ٣٠ گون معجزە تورات مدنیت وتر نمازی حضرت محمّد (ع ص م) جمعه  نمازي اللّٰه (ج ج)

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www