" محرم " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " محرم " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

محرّم آيینڭ اهمّيتي نەدر؟

محرّم آيینڭ اهمّيتي نره دن گلمكدەدر؟ ٦.١١.٢٠١٣ ١٤:٢٤

1
 

اتيكت بلوطی

بلا عمللرڭ محافظەسی محرم پيغمبر قربان تیویتیر عجز فقر متّی انجيلي عبادتدن ذوق آلمامق عاشورا اوروجی قوللق كتابلر اضدراری قدر ميزان حضرت محمّد (ع ص م) قرآنڭ حكملری قرآنڭ خطابی قربان بايرامي مهمد شفاعت عقل قدر گیجەسی سنت سنیە زمان معرفت الله كائنات ارككلرڭ كوپە طاقمسی نبي طانري گناە قرآن قرآندەكی سورەلر ابد قناعت عرفە گوني جهنمدەكی سودیگمز پيغمبرلر قدر گیجەسنڭ علامتلری تستر رسول دینلر مكی سورەلر بلاغت نور گوز مبارك گیجەلر قيامت قرآن كريم ديڭله مك ٣٠ گون مصیبتلر قلبڭ مهرلنمسی كندي كندينه  اولوشوم مولد قنديل اشیتلك تسبيح ذی الحجە جمعه  نمازي چوق اوليلك پيغمبرلك صفر قرآن صاغ اللە ییمك پيغمبرلك مقامي پیغمبرلر تورات ملك آڭلامی قربان كسمك دعادە امر كیپی جمعە عاشوره اجل رمضان شریف تقویم رومان ييل باشي توصیە آی ییلی حج انجيل پسيقولوژيك خسته لق جهنّم ارادە ملكلرڭ قناتلری ازل قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي رومان يازمق توكل كوپە قرآن كریم انسان جمعە خطبەسی صراط ييل باشي قوتلامق شیطان دعا جمعه  نماز روح جمعە نمازینە گیتمەمك

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www