" جمعە كونی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " جمعە كونی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

جمعە نمازي نە زمان قيلينير؟

جمعەنڭ وقتي نەدر؟جمعە نمازي قيلينديغي صيرەدە وقتڭ چيقمەسنڭ حكمي نەدر؟ ٢٠.١٢.٢٠١٣ ٠٩:١٩

1
 

اتيكت بلوطی

تخريف صوسیال مدیە روح ئولومڭ گوزل يوڭي ذوالحجە آيي دین اثبات مهدي خطبە تسبيح پيغمبر افنديمز بیلیم آداملری قدر قدر گیجەسنڭ علامتلری اجل فعلي قدر گیجەسی نەدن كیزلی بيوك گناهلر روحلرڭ منزلي پىغمبرلر ميزان جمعە قراوات طاقمق عقل دعادە امر كیپی قراوات قربان بايرامي وتر جمعه  پيغمبر قدر گیجەدسی قربان كسمەنڭ آدابی جنلر اسلام رمضان شریف صفتلر اللّٰهڭ اخلاقي قرآنڭ حكملری باقي رمضان شريفڭ فضيلتلري ٤ انجيل وارلق مرتبه لري الله خلق قرآن كریم خطبەنڭ سنتلری قرآنی بیلمك ذكات عبادتدن ذوق آلمامق عقل سوییەسی جمعە نمازی ابد شوال آيي صبرڭ فضیلتی نبی صاغ اللە ییمك اخلاق حسنه  جهنمدەكی سودیگمز یاراتیلان معراجڭ اثباتی بلا ییمك كوثر ذی الحجە يا باقي انت الباقي شوال اوروجي مكەدە اینن سورەلر فیسبوق انشا میراث آیتلری كوتولكلر رمضان كریم دنیا شیطان حج بیڭ آیدن خیرلی محرم آیی نفس صورغو ملكلری مولد قنديلنى قوتلامق جمعە نمازی وقتی دینسزلرڭ جزاسی جمعە معجزە عرفە محرم قدر گیجەسی زكات سورەلر میراث ملكڭ معنەسی كعب الا خبار توافق سنت سنیە اوروج ملكلرڭ قناتلری ملك آڭلامی قربانڭ سنتلری صفر

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www