" نماز " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ٢ قونو " نماز " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

قادينلرڭ جمعه  نمازي قيلمه سنڭ حكمي نه در؟

قادينلرڭ جمعه  نمازي قيلمه سنڭ حكمي نه در؟ قيلمسي جائزمي؟ قيلابيليرمي؟ ١١.١.٢٠١٣ ١٩:٤٣

عبادت نەدر؟

هر انسانڭ وظيفەسي اولان عبادتڭ ماهيتي نەدر؟ ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠٠:٥١

1
 

اتيكت بلوطی

شوال صبر اثبات ارككلرڭ كوپە طاقمسی مبارك گیجەلر بلالر محرم اشیتلك وجود مرتبەسی معراجڭ اثباتی نفس حجری تقویم دفینە انسان ثبوتی اللهی بیلمك جمعە نمازی جمعە نمازینە گیتمەمك كائنات صوسیال مدیە شوال اوروجي جمعە مولد عاشورا اوروجی قرآن كريم قدر گیجەدسی صفر آیی قوللق قناعت بدعه انشا اثیر مادەسی رمضان آیی ذی الحجە رمضان شریف محبّت فقر قرآنڭ خطابی مكەدە اینن سورەلر رمضان شريفڭ فضيلتلري وترڭ قضاسی حج يوقلق كعب الا خبار قربانڭ سنتلری باقي كندي كندينه  اولوشوم مولد قنديلنى قوتلامق يا باقي انت الباقي پيغمبرلك مقامي صورغو ملكلری اللّٰهي (ج ج) گورمك مولد جهنّم نره ده در تسبيح سورەلر فقە بز ضميري دعادە امر كیپی فرض پيغمبر افنديمز درت بیوك ملك بلا انكار بوشانمە هندی پیگمبرلرڭ وظیفەسی قدر گیجەسی ذكا نماز اللّٰه ئولوم فرقلي قرائتلر روحلر صدق یاراتیجی ميزان رمضان بیڭ آیدن خیرلی قربان حیوانلری مكی سورەلر وارلق مرتبه لري آهرت لوقا انجيلي ثواب تیویتیر دین صفر رومان يازمق تخريف فارسجە خطبە آخرت دعا يالانڭ مرتبه لري يالان عمل توصیە جنتدە گوروشمك

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www