" بلاغت " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " بلاغت " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

قرآن هركسە خطاب ايدر

قرآنڭ هر حرفي، هر كلمەسي و هر آيتنڭ باقديغي او قدر چوق يوڭ و گوزتديگي او قدر چوق معنا واردركە، بونلرڭ بتونني انسان عقلنڭ قاورامەسي ممكن دگلدر. و هركس اوندن عيني درجەدە استفادە ايدەمز. ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠١:٣٢

1
 

اتيكت بلوطی

قناعت دینسزلرڭ جزاسی اللە هندی يا باقي انت الباقي كوپك بسلەمك عجز مبارك گیجەلر قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي یاراتیجی فیسبوق انسان ذاتي قرآنڭ حكملری ملكلرڭ وجودی ملكلرڭ قناتلری قرآن كريم اخلاق حسنه  قدر گیجەسی قربانڭ سنتلری پيغمبر رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر يالانڭ مرتبه لري عاشورا اوروجی واجب وتر نمازی روحلرڭ منزلي مهمد قربان تركجە دعا پیغمبریمزدن توصیەلر انشا معراجڭ اثباتی اللّٰه مدینەدە اینن سورەلر جهنّم نره ده در حضرت آسيه    حضرت محمّد (ع ص م) حرامه  گيرمك پيغمبرلك مقامي ملك كلمەسی جمعە مدنیت اجل حجری بددعا اللەی قبول ایتمك اضدراری قدر كوتولكلر عاشوره قوللق ييل باشي جنتدە گوروشمك باقي ثبوتی تركجە دعا یاپمق اولیلك فقه مكی سورەلر يوحنّا انجيلي توصیە عربجە خطبە قبر تقویم رومان قدر گیجەسینی احیا ایتمك دفینە بدعه جهنمدەكی سودیگمز جمعه  نمازي انكار نەدن دعا درت بیوك ملك انسان پیگمبرلرڭ وظیفەسی پىغمبرلر قرآن كریم عبادتدن ذوق آلمامق آخرت جمعە قدر گیجەدسی كندي كندينه  اولوشوم مولد گورمدىگمە اينانمام رمضان كریم قرآنڭ خطابی بلا رمضان شريفڭ فضيلتلري عرفە گوني چوق اوليلك ارككلرڭ كوپە طاقمسی رمضان آیی جنّت هدايتي جمعە نمازی رؤيا حشر

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www