" نوئل " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " نوئل " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟ ييل باشي گيجەسندە نەلر ياپيلابيلير؟ ٢٦.١٢.٢٠١٣ ١٠:٤٢

1
 

اتيكت بلوطی

اللّٰهڭ اخلاقي جهنّم آخرت دیلی جنتدە گوروشمك قوللق شفاعت صبرڭ فضیلتی اخلاق حسنه  قبر قربانڭ سنتلری ذاتي يا باقي انت الباقي كوپك حرامه  گيرمك قناعت پيغمبر افنديمز روح ملكلر مبارك گیجەلر مارقوس انجيلي قدر گیجەسی نەدن كیزلی سنت قرآن كریم پیگمبرلر رمضان شريفڭ فضيلتلري میراث آیتلری اللەڭ صفتلری صورغو ملكلری اوروج نبی قرآنڭ حكملری ارادە شیطان نور فرض اراده بولونان دفینە محرم آیی معرفت الله اثیر مادەسی بايرام قرآن كریم انتحار مدینەدە اینن سورەلر غرور ملكڭ معنەسی قدر گیجەدسی ملكلرڭ چشیدلری فارسجە قربان كسمك جنت ذوالحجە دینسزلك باقي كوتولكلر ارككلرڭ كوپە طاقمسی زكات جنت دیلی صفر آیی نبي احسن تقويم آی ییلی صبرڭ مكافاتی وتر نمازی صفتلر حضرت آسيه    رمضان شریف بدعه كوتو اخلاق ٣٠ گون ملكلرڭ یاراتیلیشی يوحنّا انجيلي جنلر دین اجل شوال دینلر ملك نەدر مهدي كیم شوال آيي پیغمبریمزدن توصیەلر ٤ انجيل جمعە نمازندە دقت ایدیلەجكلر آهرت علم ملائكە جمعە اللّٰهي (ج ج) گورمك وتر جمعەنڭ حكمی تورات حضرت محمد قرآنڭ خطابی معراجڭ اثباتی قلبڭ مهرلنمسی لوقا انجيلي ذوالحجە آيي بدعت

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www