" دعادە امر كیپی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " دعادە امر كیپی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

دعا ايدركن نەدن امر كيپنى قوللانييورز؟

دعا ايدركن نەدن "اللّٰهم بڭا شونلري وير" يا دە "اللّٰهم بزە شونلري ياپ" گبي امر كيپلريني قوللانييورز؟ ٥.٣.٢٠١٤ ٠٩:٤٨

1
 

اتيكت بلوطی

بدعت باقي پیگمبرلرڭ وظیفەسی اثبات جنتدە گوروشمك كتابلر اللّٰهي (ج ج) گورمك اثیر قربان پيغمبرلك مقامي ملكلرڭ چشیدلری روحلر قرآنڭ حكملری یاراتیجی نماز زكات مدینەدە اینن سورەلر توحيد خطبەنڭ سنتلری اللە صبرڭ مكافاتی بيوك گناهلر حضرت مريمله اللّٰهڭ اخلاقي ٣٠ گون قرآندەكی سورەلر تقویم قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي مولد قنديل كوتولكلر بلاغت ثواب وتر گناه قربان كسمەنڭ آدابی جنلر عجز ذكات اللهڭ اخلاقی قلبڭ مهرلنمسی ملك آڭلامی شیطان اخلاق سيئه مصیبتلر انكار اجل قدر گیجەسینڭ اونمی بوشانمە رمضان آیی جهنمدەكی سودیگمز گناە قرآنی بیلمك وترڭ قضاسی دنیا حرامه  گيرمك اوروج نبی قيامت كوثر عاشوره معراج انسان قيامت مكافات اخلاق عزرائيل (ع م) دفینە پسيقولوژيك خسته لق ملك كلمەسی سورەلر فارسجە پيغمبر افنديمز مدنیت دعا ملكلرڭ قناتلری ذوالحجە آيي كندي كندينه  اولوشوم اخلاقي بوزوقلقلر انتحار قرآن كريم ديڭله مك بیڭ آیدن خیرلی میراث معجزەلر رمضانڭ قیمتی دعانڭ اهمیتی جمعە نمازی وقتی تستر شوال ذكا اسلام رؤيا صبر معجزە رومان يازمق ٤ انجيل پیغمبریمزدن توصیەلر ملكلرڭ اوزللكلری عمل پىغمبرلر

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www