" جمعە نمازی وقتی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " جمعە نمازی وقتی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

جمعە نمازي نە زمان قيلينير؟

جمعەنڭ وقتي نەدر؟جمعە نمازي قيلينديغي صيرەدە وقتڭ چيقمەسنڭ حكمي نەدر؟ ٢٠.١٢.٢٠١٣ ٠٩:١٩

1
 

اتيكت بلوطی

بیلیم آداملری مولد ذكا غرور هندی باقي فقە تقویم زكات ابد روح مدنیت شیطان جنلر ٣٠ گون يالانڭ مرتبه لري رمضان شریف تیویتیر حض عیسی علم صراط دینسزلرڭ جزاسی ٤ انجيل رومان مكی سورەلر نبی اثبات یاراتیجی قراوات طاقمق مكافات كوپك بسلەمك حضرت محمد بدعه اسلام پیغمبرلر رمضان شريفڭ فضيلتلري حضرت محمّد (ع ص م) گييسي ذاتي میراث آیتلری دینسزلك عقل سوییەسی صبرڭ فضیلتی انسان فیسبوق قرآن حرفلرينڭ اهمّيتي ملكلرڭ یاراتیلیشی مولد قنديلنى قوتلامق آخرت عالمی قدر يالان تستر بدعت آهرت ییمك جمعەنڭ حكمی آخرت لوقا انجيلي خطبەنڭ سنتلری قدر گیجەسی نەدن كیزلی جمعە خطبەسی فرقلي قرائتلر قرآن كریم اللە اللّٰهڭ اخلاقي انتحار شوال اوروجي پیگمبرلرڭ وظیفەسی اورنسللك توصیە اراده صدق اوروج فرض دین مكەدە اینن سورەلر سلام جمعه  نمازي ذی الحجە دینلرە اینانمق رومان يازمق اولیلك ملكڭ معنەسی كوتولكلر صفتلر قربانڭ سنتلری اسلامی یاشامق مدینەدە اینن سورەلر صبرڭ مكافاتی كوثر دعادە امر كیپی تصادف بلالر ازل رمضان شريف مصیبتلر حرمت رمضانڭ قیمتی

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www