" ذوالحجە " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ٢ قونو " ذوالحجە " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

ذی الحجە آينڭ ايلك اون گوننڭ أونم و فضيلتي

ذی الحجە آينڭ ايلك اون گوننڭ أونم و فضيلتي ٩.١٠.٢٠١٣ ١٠:٢٨

ذی الحجە اوروجلري

ذی الحجە آينڭ ايلك طقوز گوننده  اوروج طوتمەنڭ أونمي و فضيلتي نەدر؟ ٩.١٠.٢٠١٣ ١٠:٢٨

1
 

اتيكت بلوطی

ییمك اثبات آخرت جهنمدەكی سودیگمز معرفت الله قدر گیجەسی نەدن كیزلی تصادف عاشوره تركجە دعا برزخ انسان اللّٰه قيامت ملكلرڭ یاراتیلیشی تورات ملكلرڭ وجودی انجيل عبادت پیگمبرلرڭ وظیفەسی زمان میراث آیتلری انشا عقل سوییەسی بددعا ایتمك صلوات جمعە نمازی وقتی قبر توحيد محرم معجزە جنّت ملائكە رمضان آیی رمضانڭ قیمتی معراج فارسجە مهمد مهدي پىغمبرلر عاشورا اوروجی ابد دینسزلك ملكڭ معنەسی ملكلرڭ چشیدلری علم فقر صبر هندی مارقوس انجيلي جمعه  اشیتلك اللّٰه (ج ج) كوپك ذی الحجە محرم آیی ملك نەدر يوحنّا انجيلي وجود مرتبەسی بوشانمە جمعە نمازی كوتو اخلاق ذوالحجە اوروجلري اللهی بیلمك امتحان معراجڭ اثباتی قوللق جنت دیلی مولد رؤيا اودە كوپك بسلەمك شیطان مصیبت مصیبتلر گوز بیلیم آداملری معجزەلر ارادە پيغمبر پیغمبرلرڭ گورولری قدر گیجەسنڭ علامتلری میراث اللەی قبول ایتمك فیسبوق اللّٰهڭ وارلغي رمضان شریف نماز قربان جمعە قدر گیجەدسی يوق ديينلر اراده كتابلر روحلر نوئل باقي گونش ییلی دینلرە اینانمق رؤيت اللّٰه گييسي

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www