" وتر " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " وتر " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

وتر نمازينڭ قضاسي اولورمي؟

وتر نمازينڭ فرض نمازلر گبي قضاسي وار ميدر؟  ٢٢.٥.٢٠١٢ ٠٠:٤٩

1
 

اتيكت بلوطی

يوقلق حجری قرآنی بیلمك پسيقولوژيك خسته لق رمضان شريف اللە كندي كندينه  اولوشوم انتحار لوقا انجيلي مادّه قبر عذابی سنت سنیە فیسبوق اختیاری قدر ملكڭ معنەسی فعلي جنّت روح وترڭ قضاسی ذی الحجە اخلاق انكار نماز قرائت علم يوق ديينلر كعب الا خبار اورنسللك قرآن كریم متّی انجيلي عزرائيل (ع م) دینسزلرڭ جزاسی اشیتلك جمعە دینلر پیغمبرلرڭ گورولری جمعە ييل باشي قوتلامق ٤ انجيل قناعت رمضان شريفڭ فضيلتلري حضرت مريمله میراث تستر الله ملكلرڭ قناتلری پيغمبرلك مقامي پیغمبریمزدن توصیەلر قربانڭ سنتلری ابد برزخ كائنات پیغمبریمزڭ اخلاقی قراوات طاقمق مولد اوقومق معراج ارادە ئولوم يالان عربجە تیویتیر عرفە گوني مهدي جهنّم عجز صبرڭ فضیلتی چوق اوليلك بیڭ آیدن خیرلی اولیلك جمعە اخلاقي بوزوقلقلر ارككلرڭ كوپە طاقمسی قربان كسمك حشر دعادە امر كیپی ئولومڭ گوزل يوڭي هندی تركجە دعا عرفە جمعە نمازی وقتی ثبوتی اسلام گناە قرآن كريم ديڭله مك جمعە كونی جمعە خطبەسی مبارك گیجەلر انسان مكەدە اینن سورەلر اودە كوپك بسلەمك بولونان دفینە صبرڭ مكافاتی قربان حیوانلری درت بیوك ملك رمضان كریم توافق مصیبتلر حضرت محمّد (ع ص م) ملكلرڭ یاراتیلیشی

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www