" یاراتیجی " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " یاراتیجی " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

اللّٰه ناصل هپ وار؟

اللّٰهڭ باشلانغيجي و صوڭي اولاماياجغني ناصل آڭلايابيليرز؟ ٨.١.٢٠١٣ ١١:٣١

1
 

اتيكت بلوطی

باقي قرآنڭ ایندیریلمسی متّی انجيلي ملكلرڭ وجودی رومان يازمق قدر گیجەدسی جمعە نمازی وقتی حرمت دینسزلك رمضان شريف اللّٰه صورغو ملكلری عاشوره فقر نبی پيغمبرلر ثواب اشیتلك پیغمبریمزدن توصیەلر مهدي كیم قرآن كریم ملكلرڭ قناتلری اخلاق سيئه حجری نبي دعادە امر كیپی اورنسللك مولد قنديل قرآن قيامت انسان عقل سوییەسی ٤ انجيل اودە كوپك بسلەمك ذكا جنّت معراجڭ اثباتی اللّٰه (ج ج) قرآنڭ حكملری اللّٰه قيامت قربانڭ سنتلری جمعه  اوروج آخرت عالمی بددعا ایتمك حضرت آسيه    شوال آيي ملكڭ معنەسی دعا سلام فارسجە ملك حج رؤيا فیسبوق قناعت چوق اوليلك قدر گیجەسینی احیا ایتمك صلوات اثبات مادّه اللّٰهڭ وارلغي شفاعت حشر شیطان سلام ویرمك امتحان لوقا انجيلي جمعە خطبەسی ذوالحجە پیگمبرلرڭ وظیفەسی حجری تقویم پيغمبر افنديمز رمضاندە ياپيلمسي گركن عبادتلر عقل تیویتیر پىغمبرلر دینلرە اینانمق رمضان شريفڭ فضيلتلري مصیبتلر جمعە ملائكە هندی دین مدینەدە اینن سورەلر ازل محرم آیی خلق بدعت يوقلق توافق عاشورا اوروجی الله اللەی قبول ایتمك وارلق مرتبه لري ابداع دینلر روح قدر گیجەسی نەدن كیزلی

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www