" بولونان دفینە " اتيكتنه  صاحب توم قونولر

طوپلام ١ قونو " بولونان دفینە " كلمەسي ايلە اتيكتلنمش

بو اتيكتي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

بولونان دفينەلري قوللانمەنڭ حكمي نەدر؟

اسكي زمانلردن قالمش، گونمزدە دە بولونوب طوپراقدن چيقاريلان دفينە يا دە آلتون گبي دگرلي شيلرڭ استعمال ايديلمسي جائزميدر؟ ١٣.١٢.٢٠١٣ ١٤:٥٠

1
 

اتيكت بلوطی

معرفت الله اسلامی یاشامق نور دینلرە اینانمق پیغمبرلر قدر گیجەسی ازل مكافات قدر گیجەسینی احیا ایتمك واجب انشا شیطان وتر نمازی قراوات پىغمبرلر مهدي كیم ملكلر قبر روحلر فارسجە ملكلرڭ اوزللكلری طانري صوسیال مدیە بولونان دفینە حج مسلمان عقللیدر اللهڭ اخلاقی ييل باشي قوتلامق خلق رمضان آیی حضرت مريمله تركجە دعا روح معراجڭ اثباتی جمعە خطبەسی ٤ انجيل كتابلر صاغ اللە ییمك یاراتیلان مولد ئولومڭ گوزل يوڭي پیغمبرلرڭ گورولری مولد اوقومق زمان گناه صبرڭ فضیلتی اللّٰه صدق ذوالحجە اوروجلري رومان يازمق میراث معجزە جمعە نمازینە گیتمەمك رمضانڭ قیمتی قوللق رؤيا قناعت جمعه  نمازي قربان كسمەنڭ آدابی دعانڭ اهمیتی ذوالحجە حجری اراده قرآن كریم نماز معراج مولد قنديل بلا آهرت مدینەدە اینن سورەلر اخلاقي بوزوقلقلر میراث آیتلری حرامه  گيرمك گوز مكی سورەلر مكەدە اینن سورەلر جهنمدەكی سودیگمز مصیبتلر محرم آیی دین اللّٰه (ج ج) جمعە نمازی وقتی تورات جنّت قنديل دفینە ییمك پيغمبرلك جمعە نمازی عرفە توكل جمعە ملكلرڭ وجودی هندی قرآنڭ خطابی طوغريلق درت بیوك ملك صراط

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www