" فقه " قاته غوريسنده كی توم قونولر

بو قاتەغوريدە طوپلام ١٩ صورو جوابلانمش. عيريجە ٠ عدد صورو أوزل اولارق جوابلانمش.

بو قاتەغوري يي RSS ايلە تعقيب ايدرك يڭي اكلنن قونولردن خبردار اولابيليرسڭز.

:صيره لا | علاقه | اڭ يڭی | اڭ اسكی | اوقونمه  صاييسی | آلفابه تيك صيره

خطبەنڭ سنّتلري نەلردر؟

خطبەدە رعايت ايديلمسي گركن سنّتلر نەلردر؟   درت مذهبە گورە آچيقلرميسڭز؟ ٣١.١.٢٠١٤ ١٠:٢١

خطبە اثناسندە قونوشمەنڭ حكمي نەدر؟

جمعە ويا بايرام خطبەسي اثناسندە قونوشمەنڭ صاقينجەلري نەلردر؟قونوشمەنڭ حكمي نەدر؟ ٣١.١.٢٠١٤ ١٠:١٩

ارككلرڭ كوپە طاقمسي جائزميدر؟

ياوز سلطان سليمڭ كوپە طاقديغي سويلنييور. ارككلرڭ كوپە طاقمسي جائزميدر؟ ١٧.١.٢٠١٤ ١٣:٤٢

جمعە نمازيلە ايلگيلي بعض مسئلەلر

جمعە نمازينە دائر مسئلەلر نەلردر؟جمعە گوني و جمعە نمازندە نەلرە دقّت ايتمك گركير؟ ٢٦.١٢.٢٠١٣ ١٠:٢٩

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟

ييل باشي قوتلامق جائزميدر؟ ييل باشي گيجەسندە نەلر ياپيلابيلير؟ ٢٦.١٢.٢٠١٣ ١٠:٤٢

جمعە نمازي نە زمان قيلينير؟

جمعەنڭ وقتي نەدر؟جمعە نمازي قيلينديغي صيرەدە وقتڭ چيقمەسنڭ حكمي نەدر؟ ٢٠.١٢.٢٠١٣ ٠٩:١٩

جمعە نمازي فرضميدر؟

جمعە نمازينى قيلمق زورونليميدر؟  جمعە نمازي ناصل و نە زمان قيلينير؟ ١٣.١٢.٢٠١٣ ١٤:٥٣

بولونان دفينەلري قوللانمەنڭ حكمي نەدر؟

اسكي زمانلردن قالمش، گونمزدە دە بولونوب طوپراقدن چيقاريلان دفينە يا دە آلتون گبي دگرلي شيلرڭ استعمال ايديلمسي جائزميدر؟ ١٣.١٢.٢٠١٣ ١٤:٥٠

أودە كوپك بسلەمك جائزميدر؟

 أودە كوپك بسلەمك جائزميدر؟ كوپك بولونان يرە ملكلرڭ گيرمديگي طوغريميدر؟ ٢٧.١١.٢٠١٣ ١١:٥٩

قراوات طاقمق جائز ميدر؟

دينمزه  گوره  قراوات طاقمه نڭ محظوري وار ميدر؟ ١٣.٣.٢٠١٣ ١٠:٠٢

1 2
 

١٤٣٣ - com.صوريصورجواببول.www